Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van Volumehair.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 1.3.  Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Volumehair.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Volumehair.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 1.5. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van Volumehair.nl zijn vrijblijvend en Volumehair.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2.  Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Volumehair.nl. Zij is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Volumehair.nl dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Het aanbod

3.1. De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. 3.2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het recht tot herroeping, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities. 3.3. Aanbiedingen per advertentie en internet zijn vrijblijvend en geldig zolang genoemd product bij Volumehair.nl op voorraad zijn.

Artikel 4. Betalingen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 4.2. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestel-proces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Volumehair.nl. 4.3. De klant is niet bevoegd op een aan Volumehair.nl te betalen bedrag enig deel wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen noch is hij gerechtigd op grond van een klacht over de geleverde zaken de betaling op te schorten.

Artikel 5. Verzending

5.1. Volumehair.nl streeft ernaar om bestellingen uiterlijk de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling aan te dienen bij haar vervoerder ter verzending in Nederland. Hiertoe is Volumehair.nl echter niet verplicht. 5.2. De uiterste verzendtermijn is 3 werkdagen na plaatsing en betaling van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Volumehair.nl kan worden toegerekend. 5.3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Volumehair.nl zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 6. Bedenktijd

6.1. Koper heeft het recht om –zonder opgave van redenen- de koop binnen 3 werkdagen na ontvangst van het geleverde product te ontbinden door het doen van een mededeling aan Volumehair.nl. Dit recht op ontbinding geldt niet wanneer het product (deels) gebruikt en niet in originele staat is, wanneer Koper handelt in beroep of bedrijf, alsmede wanneer de koop zaken betreft als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 BW. 6.2. Binnen 5 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient Koper het product, ongebruikt en in originele staat, terug te zenden aan Volumehair.nl. De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de koper.

Artikel 7. Garantie

7.1. De genoemde garantieregelingen zijn uitsluitend op de producten met de merknaam VHP / Volume Hair PLUS van toepassing. 7.2. Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Koper Volumehair.nl daarvan onmiddellijk, in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Koper kan er geen beroep meer op doen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord indien hij de verkoper daarvan niet binnen voorschreven periode op de hoogte heeft gesteld. Schade aan het product is voor rekening en risico van Koper. 7.3. Indien een klant een beroep wenst te doen op de garantieregeling van een artikel, dient hij/zij zich schriftelijk te melden bij Volumehair.nl. Vorderingen buiten garantieperioden worden niet gehonoreerd.

Artikel 8. Risicovrij Garantie en Retourbeleid

8.1. Indien het geleverde product de Koper, om welke redenen dan ook, niet bevalt is de risicovrij garantie van toepassing. 8.2. Procedure: Koper informeert Volume Hair PLUS per email naar info@volumehair.nl van het feit dat hij/zij gebruik wil maken van de risicovrij garantie en vermeld daarin de omschrijving van het product, zijn/haar volledige naam, adres, postcode en woonplaatsgegevens alsmede zijn/haar bankrekening nummer. Na bevestiging door Volume Hair PLUS stuurt de koper het product (in ongebruikte en goede staat) retour aan Volume Hair PLUS. Na ontvangst van het retour gestuurde artikel door Volume Hair PLUS zal het aankoopbedrag aan de Koper worden terugbetaald. 8.3. Termijn : Het product dient uiterlijk 1 maand na aankoopdatum door Volume Hair PLUS in goede orde te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn is de risicovrij garantie niet langer van toepassing. 8.4. De risicovrijgarantie is alleen van toepassing bij aankoop van een product met het merk VHP/Volume Hair PLUS op www.volumehair.nl door kopers in Nederland. 8.5. De risicovrijgarantie is niet van toepassing bij aankoop in de winkels van KRUIDVAT. De geld terug garantie is niet van toepassing op de mini verpakkingen VHP Hair MakeUp met een inhoud van 30 ml.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de klant over, nadat de klant al hetgeen de klant ter zake van enige overeenkomst met Volumehair.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 9.2. De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Volumehair.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energie- storingen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1. Volumehair.nl zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. 12.2. Volumehair.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 13.  Bedrijfsgegevens

Noble House Holland BV
Volume Hair Plus NL
De Factorij 20
1689AL Zwaag
KvK no : 36042609
BTW no. : NL 8129.47.721.B01
klantenservice@volumehair.nl